ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Behoudens aansluitende schriftelijke bepalingen en met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant worden de overeenkomsten tussen In Balance Saddle Fitting vof en de klant geacht gesloten te zijn onder deze algemene voorwaarden. De hieronder vermelde "bestelling" betreft geen bestellingen in de webshop: daarvoor verwijzen we bijkomend naar "Algemene Voorwaarden voor Online Bestellingen".
 2. Een bestelling wordt geplaatst via het daartoe voorziene bestelformulier van In Balance Saddle Fitting vof. De bepalingen op het bestelformulier maken integraal deel uit van de overeenkomst, net zoals deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen beiden, heeft het bestelformulier voorrang.
 3. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 5 kalenderdagen na de plaatsing van de bestelling, tenzij wanneer het gaat om producten die geen maatwerk zijn én de verkoop op afstand is gesloten met een consument in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER), dan geldt een annulatietermijn van 14 kalenderdagen. De klant kan deze annulatie vragen op elke mogelijk schriftelijke wijze, incl. per mail of via het modelformulier te vinden op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. Indien het product reeds geleverd is en de klant zijn bestelling herroept, dient het product binnen de 14 dagen na de herroeping in ongeschonden en ongebruikte staat te worden teruggegeven, op straffe van schadevergoeding.
 4. Indien de klant de bestelling niet wenst te annuleren dient binnen de 5 kalenderdagen, dan wel 14 kalenderdagen bij verkoop op afstand van een consument, 50% van de offerteprijs als voorschot te worden betaald, zoniet wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 25 EUR voor de administratie.
 5. De leveringstermijn is deze vermeld op de offerte/bestelformulier of desgevallend in de orderbevestiging. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en hangen mede af van de toeleverancies van In Balance Saddle Fitting vof zoals vermeld in artikel 6.
 6. In geval van onvoorzienbare wijzigingen in de leveringstermijnen - meer bepaald vertragingen - veroorzaakt door de fabrikanten of toeleveranciers, zal de leveringstermijn verlengd worden, zonder dat In Balance Saddle Fitting vof hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. In Balance Saddle Fitting vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht, hierin inbegrepen doch niet beperkt tot vertragingen voortvloeiend uit BREXIT. Indien overmacht zorgt voor een definitieve onmogelijkheid om te leveren, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
 7. Goederen blijven de eigendom van In Balance Saddle Fitting vof tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten alsook de vervulling van eventuele andere verplichtingen die de koper heeft uit hoofde van de overeenkomst. Indien goederen door In Balance Saddle Fitting vof worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.
 8. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door In Balance Saddle Fitting vof op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden. In Balance Saddle Fitting vof is niet verplicht om de diensten/goederen te leveren zolang de plaats van levering niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.
 9. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. en enkel voor zover de klant valt onder de toepassing van voormeld artikel 1649quater B.W. Dit geldt niet voor goederen waar reparaties op uitgevoerd werden, daar bedraagt de garantietermijn 3 maanden. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan In Balance Saddle Fitting vof te melden, op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
 10. Na de in art. 9 vermelde garantietermijn staat In Balance Saddle Fitting vof enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De voorwaarden dat het gemeen recht koppelt aan de uitoefening van een vordering wegens verborgen gebreken blijven voor het overige onverkort van toepassing.
 11. In Balance Saddle Fitting vof is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 9 en 10 onverlet. De aansprakelijkheid van In Balance Saddle Fitting vof is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan In Balance Saddle Fitting worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.
 12. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar bij levering van de goederen of, in geval de klant via overschrijving wenst te betalen, ten laatste 5 dagen voor de geplande levering van de goederen. De goederen worden pas geleverd bij volledige betaling van het verschuldigde totaalbedrag.
 13. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal In Balance Saddle Fitting vof de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft In Balance Saddle Fitting vof het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden (overeenkomstig art. 14). Daarnaast is de klant van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet overeenkomstig de wet van 8 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties op alle openstaande factuurbedragen vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom van de factuur, onderminderd het recht van de klant om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderen indien Balance Saddle Fitting vof in gebreke zou zijn, voor zover hij aangemerkt wordt als een consument in de zin van art. I.1, 2° WER.
 14. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 15 werkdagen.
 15. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.
 16. Op de overeenkomsten gesloten met In Balance Saddle Fitting vof is het Belgische recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit zal worden beslecht door de rechtbanken van de zetel van In Balance Saddle Fitting vof.