ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 05 kalenderdagen na de plaatsing van de bestelling. Indien de klant de bestelling niet wenst te annuleren, dient binnen de 05 kalenderdagen 50% van de offerteprijs als voorschot te worden betaald, zoniet wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 25 EUR voor de administratie.
  2. De in de overeenkomst vermelde leveringstermijnen voor goederen zijn indicatief; in geval van wijzigingen in de leveringstermijnen - meer bepaald vertragingen - veroorzaakt door de fabricanten of toeleveranciers, zal de leven-ringstermijn verlengd worden, zonder dat In Balance Saddle Fitting hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. In Balance Saddle Fitting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht, hierin inbegrepen vertragingen voortvloeiend uit BREXIT. Goederen blijven de eigendom van In Balance Saddle Fitting tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door In Balance Saddle Fitting worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.
  3. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door In Balance Saddle Fitting op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
  4. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W., behalve op goederen waar reparaties op uitgevoerd werden, waar de garantietermijn 3 maanden bedraagt. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee weken na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan In Balance Saddle Fitting te melden. Na de garantietermijn staat In Balance Saddle Fitting enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen.
  5. In Balance Saddle Fitting is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 4 onverlet. De aansprakelijkheid van In Balance Saddle Fitting is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan In Balance Saddle Fitting worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.
  6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar bij levering van de goederen of door middel van overschrijving ten laatste 5 dagen voor de geplande levering van de goederen. De goederen worden pas geleverd bij volledige betaling van het verschuldigde totaalbedrag.
  7. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal In Balance Saddle Fitting de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft In Balance Saddle Fitting het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding houdt in dat de klant het resterend saldo van het totaalbedrag van de bestelling dient te vereffenen, gezien een zadel op maat van paard en ruiter worden vervaardigd en volgens de wensen van de klant.
  8. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 15 werkdagen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.